ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kraśniak, prowadzący działalność pod firmą NeoGraw Karolina Kraśniak z siedzibą w Podgrodzie 91H 39-200 Dębica , REGON 368972399, NIP 8722418606

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Karolina Kraśniak, 

e-mail: kontakt@neograw.pl

ZAKRES ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH

I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NeoGraw Karolina Kraśniak, Podgrodzie 91H 39-200 Dębica jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe pozyskane podczas procesu składania zamówień, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności:

1.imię i nazwisko lub nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.adres (ulica, numer domu/ lokalu, kod pocztowy i miasto)– niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.e-mail– niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4.numer telefonu– niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

II CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator Danych Osobowych zbieramy Państwa Dane osobowe w następującym celu: 

1. Realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego.

2. Kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.

3. Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji  oraz przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw.

4. Dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów.

5. Realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych.

6. Prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

DANE OSOBOWE POZYSKIWANE SĄ BEZPOŚREDNIO OD PAŃSTWA 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

2. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

3. Dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas:

    • potrzebny do realizacji umowy, 

    • w  przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego

    • Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

      

      Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA 

Przysługują Państwu prawa w zakresie danych osobowych :

    1. Prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych.

    2. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

    3. Prawo do skorzystania z uprawnień do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

    4. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

    5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć